AQua Marathon History

AQua Marathon History

2004 Swim Through Arizona

1424.7 miles @ 1 year

2009 Swim Through Arizona

1990 miles @ 1 year

2011 Gold 8 Hours Non Stop

3.72823642 miles/hour
29.82589136 miles

2012 Gold 8 Hours Non Stop

2.485490947 miles/hour
19.88392757 miles

2014 Gold 8 Hours Non Stop

2.25687258 miles/hour
18.05498064 miles

2016 Diamond 8 Hours Non Stop

3.541824599 miles/hour
28.33459679 miles

View More